نویسندگی در بُبت
× ما به دنبال چند نویسنده به تعداد محدود برای وبسایت هستیم. اگر با زبان ترکی استانبولی آشنا هستید، برای مشاهده شرایط، دستمزدها و ارسال درخواست به صفحه جذب نویسنده برای سایت مراجعه نمایید.